Naudojantis mūsų svetainės rentmago.lt Automobilių nuomos paslaugomis, gauname ir tvarkome Jūsų asmens duomenis. Tai reiškia, kad mes esame duomenų valdytojas ir privalome užtikrinti tinkamą Jūsų duomenų apsaugą bei laikytis kitų reikalavimų, kylančių mums iš asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų.

Ši privatumo politika Jums paaiškins kokius asmens duomenis, kaip ir kodėl mes renkame ir tvarkome, kai naudojatės mūsų teikiamomis paslaugomis. Taip pat suteiksime Jums informaciją apie Jūsų turimas teises ir jų įgyvendinimo tvarką.

Mes į Jūsų privatumą žiūrime labai rimtai. Jūsų asmens duomenų neparduosime ir nenuomosime. Visus Jūsų asmens duomenis tvarkysime vadovaudamiesi Europos Sąjungos Bendruoju Duomenų Apsaugos Reglamentu Nr. 2016/679, kitų teisės aktų nuostatomis ir neperduosime jokioms trečiosioms šalims, nebent tai padaryti būtume įpareigoti teisės aktais arba jei tai būtų būtina mūsų paslaugoms teikti, arba jei Jūs aiškiai sutiktumėte, kad jūsų duomenys būtų perduodami. Asmens duomenys reiškia visą informaciją, susijusią su asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta („Duomenys“), tokią kaip Jūsų vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas ir elektroninio pašto adresas. Įmonių: Įmonės pavadinimas, įmonės kodas ir PVM kodas.

Prašome atsakingai žvelgti į šioje privatumo politikoje išdėstytą informaciją ir su ja susipažinti išsamiai.

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarko UAB „Rentma“, toliau Įmonė:

 1. Prieš išsinuomuojant Mūsų Automobilius, Jūs mūsų svetainėje www.rentmago.lt surašote savo duomenis, tokius kaip  vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data (vienas iš jų), gyvenamasis adresas, bei kontaktinis telefono numeris taip pat prašoma įkelti vairuotojo pažymėjimo nuotraukas,  nufotografuotas iš abiejų pusių, bei savo atvaizdo nuotrauką, tam kad sulygintume gauto dokumento ir atvaizdo atitikimą, bei kad nebūtų automobilis perimamas nusikalstamai veikai. Šito nepadarius, Įmonė turi teisę, Automobilio neperduoti nuomai ir nutraukti visus ankščiau sutartus susitarimus.

Šių duomenų tvarkymo tikslas: paslaugų teikimo tikslais (sudarydami sąlygas jums išsinuomuoti mūsų Automobilį) ir Jūsų identifikacijos tikslais, kad galėtume teikti savo paslaugas be techninių klaidų (tarkime asmuo pateikė savo duomenis). 

Asmens duomenų saugojimo trukmė –  popierinių dokumentų: 10 (dešimt) metų (pagal LR įstatymus), saugiuose laikmenuose: neilgiau 3 (tris) metus, po paskutinių pasibaigusių sandorių su asmeniu. Asmens el.laiškai, kuriuose pateikiami asmeniniai duomenys su dokumentais, ištrinami pasibaigus nuomai po 6 (šešių) mėnesių. Asmenims, siuntusiems savo asmeninius duomenis, prašome iš karto ištrinti savo laiškus iš savo el.pašto.

Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra sutarties vykdymas bei mūsų teisėtas interesas, kuris pasireiškia būtinumu teikti mūsų paslaugas ir (arba) yra grindžiamas saugumo tikslais, ypač kibernetinių atakų (pvz. duomenų surinkimas ar paslaugos trikdymo atakos prevencijai bei leidimo neturinčių programų prevencijai).

 1. Duomenys, kuriuos kuriuos gauname ir tvarkome Jums užpildant registracijos formą mūsų Svetainėje: Jūsų vardas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, elektroninio pašto adresas.
 2. Imsimės visų techninių ir administracinių saugumo priemonių, kurios reikalingos apsaugoti jūsų Duomenis nuo neteisėto praradimo bei prieigos ir nuo neteisėto pakeitimo, atskleidimo ar ištrynimo. Prieiga prie jūsų Duomenų yra suteikiama tik tiems asmenims, kuriems ji yra reikalinga šioje duomenų apsaugos politikoje aprašytais tikslais. Tokius asmenis saisto taikomi duomenų apsaugos įstatymai. Teisės aktų nustatytais atvejais, esant Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimo atvejui, mes nedelsiant susisieksime su Jumis bei su priežiūros institucija ir suteiksime visą reikiamą informaciją, o taip pat visada imsimės visų atitinkamų priemonių siekiant išvengti neigiamų pasekmių Jums kilimo ar kuo labiau jas sumažinti.
 3. Jūsų asmens duomenys trečiam asmeniui bus atskleisti, tik jeigu mus įpareigos galiojantis teisės aktas ar teismo sprendimas.
 4. Kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis: Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenis naudosime vadovaudamiesi galiojančiais teisės aktų reikalavimais, įskaitant, bet neapsiribojant:

5.1. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis teisėtumo, sąžiningumo bei skaidrumo principų;

* Jūsų asmens duomenys bus naudojami tik tokios apimties, kiek būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

5.2. Jūsų asmens duomenys bus renkami tik dėl teisėtų tikslų, kuriuos mes aiškiai Jums nurodėme ir nebus naudojami bet kokiu kitu būdu, nesuderinamu su minėtais tikslais;

5.3.Jūsų asmens duomenys bus tikslūs ir nuolatos atnaujinami;

5.4.Jūsų asmens duomenys bus saugomi tik tiek, kiek reikalinga Jums atskleistiems tikslams pasiekti (arba tiek, kiek mus įpareigos galiojantys teisės aktai);

5.5.Jūsų asmens duomenys bus naudojami užtikrinant adekvatų jų saugumo lygį.

 1. Mūsų susirašinėjimas su Jumis saugomas ne ilgiau kaip pusę metų nuo paskutinio susirašinėjimo datos.

Pasibaigus Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpiui, mes Jūsų asmens duomenis saugiai sunaikiname.

 1. Jūsų turimos teisės, susijusios su Jūsų duomenimis:

Vadovaujantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, Jūs turite šias teises:

 • būti informuoti apie duomenis, kuriuos tvarkome, ir pareikalauti šių duomenų kopijos (teisė būti informuotam);
 • reikalauti pataisyti netikslius duomenis ir, vadovaujantis tvarkymo pobūdžiu, papildyti trūkstamus duomenis (teisė į ištaisymą);
 • esant pagrindui, reikalauti, kad jūsų duomenys būtų ištrinti (teisė į ištrynimą);
 • reikalauti apriboti jūsų duomenų tvarkymą, jei tai atitinka įstatymu apibrėžtus kriterijus (teisė apriboti tvarkymą);
 • Kai jūsų Duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, galite prieštarauti tokiam Tvarkymui (teisė prieštarauti);
 • iš mūsų gauti ir persiųsti kitam duomenų valdytojui savo asmens duomenis (arba reikalauti, kad mes Jūsų asmens duomenis persiųstume kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą);
 • reikalauti, kad Įmonė sunaikintų Jūsų pateiktus asmens duomenis arba sustabdytų tokių duomenų tvarkymo veiksmus;
 • Taip pat informuojame, kad Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

Aukščiau išvardintas savo teises Jūs galite įgyvendinti pateikdami mums rašytinį prašymą/pranešimą šiuo elektroninio pašto adresu: info@rentma.lt Įsipareigojame Jūsų prašymą/pranešimą išnagrinėti ir priimti atitinkamą sprendimą bei Jums apie jį pranešti per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo/pranešimo gavimo dienos.

 1. Privatumo politikos keitimas. Dėl nuolatinio savo paslaugų vystymo bei tobulinimo, pasiliekame sau teisę pakeisti šią privatumo politiką bet kuriuo metu, vadovaudamiesi taikytinais įstatymais. Visi pakeitimai bus publikuojami šiame Įmonės puslapyje ir įsigalios nedelsiant. Dėl nurodytų aplinkybių, šį puslapį turėtumėte tikrinti nuolat.

 

2019-10-07